भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 4, 2013

९१६. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः |

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे || ईशावास्योपनिषद्

अर्थ

इह लोकी कर्मे करीत करीतच शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा कराव. तुला [देहवंताला] हाच मार्ग आहे. याहून वेगळा मार्ग नाही. मनुष्याला कर्म चिकटत नाही [फळाची वासना चिकटते म्हणून निष्काम कर्म कर.]

No comments: