भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, February 28, 2013

९४०. गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदै: पश्यन्ति वै द्विजा: |

चारै: पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जना: ||

अर्थ

गाई; बैलांना वासाने [पदार्थाचे] ज्ञान होते. ज्ञानी लोक वेदाने [त्यांना असणाऱ्या माहितीतून विचार करून सगळं] बघतात [त्या प्रसंगाचा सर्वंकष विचार करतात]; राजे [प्रशासक] हेरांच्या करवी लक्ष ठेवतात. आणि सामान्य माणसाला [मात्र] डोळ्याला दिसत [ते खरं] असं दिसत [वाटत.]

No comments: