भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, February 12, 2013

९२३. यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः |

रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम् ||

अर्थ

उत्तम अशा हत्तीच दान केल्यावर [त्याला बांधायची] साखळी [स्वतःजवळ ठेवण्याची] जो  इच्छा करतो [त्याचा जीव; एकदा हत्तीचे दान केल्यावर दोरखंडात अडकला] तर तो मूर्खपणा आहे.

No comments: