भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, February 13, 2013

९२४. पूर्वमेव मया तुभ्यं कथितं विस्मृतं त्वया |

त्वं मूढ नासि मे पाठ्यो यत्र कुत्र सुखं व्रज || वि. गो . विजापूरकर

अर्थ

हे मी आधीच तुला सांगितलेलं आहे. तू [सगळं] विसरलायस. अरे मूर्खा; मी [काही] तुला शिकवणार नाहीये. जा चालता हो [खुशाल] हवं तिकडे!

No comments: