भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 15, 2013

९२७. सुशिष्यो वा कुशिष्यो वा मनुष्यो न मृदां चयः |

अल्पं वा बहु वा कार्यं भविष्यत्येव नित्यशः ||

अर्थ

विद्यार्थी चांगला असो किंवा वाईट, तो माणूस आहे, मातीच ढेकूळ नव्हे. त्यामुळे [शिक्षकाने] थोडे किंवा फार काम नेहमी करायलाच पाहिजे. [सर्व प्रकारचे विद्यार्थी असतात हे ओळखून त्या त्या प्रकारे मुलांची प्रगती साधली पाहिजे.]

No comments: