भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 8, 2013

९२०. अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुपशासनम् |

वाक् चैव मधुरा स्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता || मनुस्मृति

अर्थ

धर्मशील [अशा शिक्षकाने] मुलांना शिकवताना मृदू आणि गोड भाषा वापरणे अधिक हिताचे आहे [आणि त्याने] तसेच कराव.

No comments: