भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 11, 2013

९२१. लोभात् क्रोध: प्रभवति लोभात् काम: प्रजायते |

लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभ: पापस्य कारणम् ||

अर्थ

हावरटपणामुळे राग येतो; लोभामुळे [सगळं हवं अशा] इच्छा होतात;  लोभामुळे मोह पडतो आणि [अखेरीस]  नाश होतो; लोभ [आसक्ति] हे पापाचे [मूळ] कारण आहे.

No comments: