भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 11, 2013

९२२. अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् |

अतोऽर्थाय यतेतैव  सर्वदा यत्नमास्थितः || महाभारत

अर्थ

संपत्तीचा माणूस नोकर असतो. पण पैसा हा कुणाचा नोकर नसतो [माणसाला पैशाची गरज असते]; पैशाचं काही कुणावाचून अडत नाही. म्हणून नेहमी [न्यायाने] प्रयत्नपूर्वक संपत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा.

1 comment:

Yashodhan Walimbe said...
This comment has been removed by the author.