भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, February 5, 2013

९१९. अधिगतपरमार्थान्पण्डितान्मावमंस्थास्तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि |

अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां न भवति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम् ||

अर्थ
 
तत्वज्ञान आत्मसात केलेल्या लोकांचा [कधीही] अपमान करू नको. कस्पटाप्रमाणे असणारी क्षुद्र संपत्ती त्यांना कधीच बांधू शकत नाही. ज्यांची गंडस्थळे नुकत्याच निघालेल्या मदाच्या स्रावामुळे काळसर दिसत आहेत [जे अगदी माजावर आले आहेत] अशा हत्तींना कमळाच्या देठातील तंतूने [इतक्या कुचकामी वस्तूने] बांधता येत नाही. [खऱ्या ज्ञानी माणसाना पैसा कस्पटासमान असतो.]

No comments: