भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, February 5, 2013

९१७. श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् |

आत्मन: प्रतिकुलानि न परेषां समाचरेत् ||

अर्थ

कृपा करून धर्माच्या [तत्वज्ञानाचं] सार ऐकून घ्या आणि तसं खात्री ठेवून आचरणात आणा. आपल्याला जे नको असत तसं दुसऱ्यांशी वागू नका.

No comments: