भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 18, 2013

९३०. को नरकः परवशता ; किं सौख्यं? सर्वसङ्गविरतिर्या |

किं सत्यं? भूतहितं ;किं प्रेयः प्राणिनामसवः ||

अर्थ

नरक कोणता आहे? दुसऱ्यावर अवलंबून असणं. आनंद म्हणजे काय? सर्व गोष्टींच्या आसक्ति पासून मुक्त असणं. सत्य म्हणजे काय? प्राणीमात्रांच कल्याण करणं. सजीवांना काय प्यार असत? स्वतःचा प्राण.

No comments: