भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 18, 2013

७५८. को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरित: |

मृदुङ्गो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम् ||

अर्थ

या जगात तोंडी [काहीतरी लाच] मिळाल्यावर कोण बरे अनुकूल होत नाही ? [निर्जीव असा] तबला [सुद्धा] त्याच्या मुखावर [शाईचा] लेप लावल्या [नंतर] मधुर आवाज काढू लागतो.

No comments: