भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, March 26, 2013

९६५. यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् |

लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति || पंचतंत्र

अर्थ

ज्याला स्वतःला काहीच अक्कल नाही त्याला शास्त्राचा काय बर उपयोग? ज्याला डोळ्यांनी [दिसत] नाही त्याला आरसा काय उपयोगी पडणार?

No comments: