भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 4, 2013

९४४. मूढानुमानसंसिद्धं दैवं यस्यास्ति दुर्मतेः |

दैवाद्दाहोऽस्ति नैवेति गन्तव्यं तेन पावके || योगवासिष्ठ

अर्थ

जो  मूर्ख माणूस तर्कट रचून नशीब आहे असं सिद्ध करत असेल त्यानी; आपल्या नशिबानीच भाजणार असं म्हणत असेल त्यानी आगीत शिराव. [तुम्ही आगीत गेलात; तसंच वाईट परिणामाची कृत्य केली तर ते भोगावेच लागतील. नशिबाला दोष देऊन उपयोग नाही.]

No comments: