भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, March 27, 2013

९६६. अपराधो न मेऽस्तीति नैतद्विश्वासकारणम् |

विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि || हितोपदेश

अर्थ

क्रूर लोकांच्या बाबतीत आपण त्यांचा काही गुन्हा केला नाही, [म्हणून ते छळणार नाहीत असा] विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही. जरी गुणी असले [त्यांची खोडी काढली नसली तरी] त्यांच्यापासून भीती असतेच.

No comments: