भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 4, 2013

९४३. लोले ब्रूहि ; कपालिकामिनि? पिता कस्ते ?पति: पाथसां क: प्रत्येति जलादपत्यजननं? प्रत्येति य: प्रस्तरात् |


इत्थं पर्वतराजसिन्धुसुतयोराकर्ण्य वाक्चातुरीं सस्मेरस्य हरेर्हरस्य च मुदो निघ्नन्तु विघ्नं तव ||

अर्थ

"अग चंचल अशा लक्ष्मी; सांग."; "काय गं रुंडमाळ घालणाऱ्या शंकराची बायको असलेल्या [बये]?"; "बाप कोण ग तुझा?"; उदकाचा स्वामी [समुद्र]"; "पाण्यापासून मूल जलमलेलं कुणाला गं पटेल?" ज्याला दगडातून मूल पटत त्यालाच."अशा प्रकारे गिरिजा आणि लक्ष्मी यांच्या बोलण्यातलं चातुर्य बघून स्मितहास्य करणाऱ्या भगवान शंकर आणि भगवान विष्णु यांचा आनंद तुझे संकट हरण करो.

No comments: