भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, March 22, 2013

९६१. सत्यां तु फलनिष्पतौ पुरुषस्येह पौरुषम् |

परथा परिहासाय तदेव खलु साहसम् || कवीन्द्र परमानंद, शिवभारत

अर्थ

माणसाने केलेल्या पराक्रमाचं कौतुक जर तो यशस्वी झाला तरच होत. जर उलट झालं तर  मात्र  तेच धाडस थट्टेचा विषय बनत.

No comments: