भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, March 7, 2013

९४६. शुन: पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना |

न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ||

अर्थ

कुत्र्याची शेपूट जशी केवळ निरुपयोगी असते- ना ती लज्जा रक्षण करू शकते ना चावा थांबवू शकते अगदी तसंच शिक्षणाशिवाय जगणं निरर्थक आहे. [कुठलीही एक तरी  विद्या शिकणं अगदी जरूर आहे.]

No comments: