भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 11, 2013

९५०. संस्थितस्य गुणोत्कर्ष: प्राय: प्रस्फुरति स्वयम् |

दग्धस्यागरुखण्डस्य स्फारीभवति सौरभम् ||

अर्थ
बहुशः मृत्यूच्या वेळी आपोआपच जो गुण माणसात असेल त्याचा प्रकर्ष होतो. अगरुचं खोड जाळलं की सुवास फारच दरवळतो.

No comments: