भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, March 5, 2013

९४५. लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणा: |

तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्न तु लालयेत् ||

अर्थ

[मुलगा किंवा विद्यार्थी] यांना लाडावून ठेवण्यात बरेच दोष आहेत आणि शिस्त लावण्याचे बरेच गुण [हितकारक] आहे म्हणून मुलांना किंवा विद्यार्थ्यांना शिस्त लावावी, लाडावून ठेवू नये.

No comments: