भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, March 21, 2013

९६०. अत्यन्तबलवन्तोऽपि पौरजानपदा जनाः |

दुर्बलैरपि बाध्यन्ते पुरुषैः पार्थिवाश्रितैः ||

अर्थ

मोठ्या शहरातले किंवा खेड्यातले असोत  माणसं अगदी सामर्थ्यवान असली तरीसुद्धा राजाचं [सत्ताधा-याचं] पाठबळ असणारे दुबळे लोक सुद्धा त्यांना त्रास देऊ शकतात.

No comments: