भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, March 29, 2013

९६८. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: |

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते || भगवद्‌गीता अध्याय ३:२१

अर्थ

थोर लोक जसं वागतात तसच सर्व लोक वागतात. तो जे योग्य ठरवतो त्याचच सर्वजण अनुकरण करतात.

No comments: