भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 18, 2013

७५६. न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये |

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम् ||

अर्थ

देवाच [अस्तित्व] लाकडात असत असं नाही किंवा दगडात असत असं नाही. तसंच मातीच पण आहे. [भक्ताच्या] भावनेमुळे देव असतो. [भक्ती भगवंताला खेचून तेथे आणते] म्हणून भाव हेच [देवाच्या जागृततेच] कारण आहे.

No comments: