भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, March 13, 2013

९५३. षट्पद: पुष्पमध्यस्थो यथा सारं समुद्धरेत् |

तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारं गृह्णन्ति पण्डिताः ||

अर्थ

फुलाच्या मधल्या भागामधून ज्याप्रमाणे भुंगा त्यातलं सार [मकरंद अचूक] घेतो, त्याप्रमाणे ज्ञानी लोक सर्व शास्त्रांमधून त्यातील अगदी गाभा समजून घेतात.

No comments: