भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 18, 2013

७५७. यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नासि दिने दिने |

तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ||

अर्थ

दररोज [तू] जे खातोस [वापर करतोस; उपभोग घेतोस] आणि विशेष व्यक्तींना [गुणांनी उत्कृष्ट किंवा खऱ्या गरजू ] दान करतोस, ते तुझे पैसे. उरलेली [संपत्ती] दुसऱ्या कोणाचीतरी आणि [तू फक्त] रखवालदार असं मला वाटत. [माणूस खरं तर पैशाचा उपभोग किंवा पात्र व्यक्तीला दान करेल तर ते पैसे मालकीने उपभोगले. नाहीतर वारस; चोर; कर यांनाच त्याचा उपयोग. त्यांचाच तो पैसा.]

No comments: