भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, March 19, 2013

९५९. मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्ते भोजनं तथा ।

दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दन ॥

अर्थ

हे पांडवा; अगदी कोरड्या जमिनीवर पडलेला पाऊस; तसंच भुकेजलेल्याला जेवण देणं; गरिबाला दान करणं हे सुफळ [अति उपयोगी] आहे.

No comments: